Serwis internetowy Chrystadelfian

Czytaj z nami każdego dnia Biblię...

... a w ciągu roku przeczytasz jeden raz Stary Testament i dwa razy księgi Nowego Testamentu. Dzisiaj czytamy:

Pobierz roczny plan czytania Biblii

Wyznanie wiary

Chrystadelfiańskie Wyznanie Wiary, znane również jako Birminghamskie Poprawione Wyznanie Wiary (Birmingham Amended Statement of Faith – BASF)

FUNDAMENT: Wierzymy, że księga znana dzisiaj jako Biblia, składająca się z Pism Mojżesza, proroków i apostołów, jest obecnie jedynym istniejącym lub dostępnym na ziemi źródłem wiedzy dotyczącej Boga i Jego zamiarów, oraz że Pisma te zostały dane całkowicie z natchnienia Boga udzielonego autorom, i w konsekwencji są bez błędów we wszystkich swoich częściach, z wyjątkiem takich, które mogą wynikać z przepisywania bądź tłumaczenia.
>>> Podstawy biblijne

1. Wierzymy, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Ten, który został objawiony Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, przez nawiedzenie anioła i widzenie, oraz Mojżeszowi w gorejącym krzewie (którego ogień nie strawił), także na Synaju, i Który objawił Siebie w Panu Jezusie Chrystusie jako najwyższe, samoistne Bóstwo, JEDEN OJCIEC, zamieszkujący w niedostępnej światłości, a jednak wszędzie obecny przez Swojego Ducha, który jest jednością z Jego osobą w niebie. On to, swoją własną, nieodziedziczoną energią stworzył niebo i ziemię, i wszystko, co w nich jest.
>>> Podstawy biblijne

2. Wierzymy, że Jezus z Nazaretu był Synem Bożym, który narodził się Dziewicy Marii za sprawą Ducha Świętego, bez ludzkiej ingerencji, a potem został namaszczony bez miary tym samym Duchem podczas chrztu.
>>> Podstawy biblijne

3. Wierzymy, że pojawienie się Jezusa z Nazaretu na ziemi zostało wymuszone stanem, do którego doprowadziły okoliczności związane z pierwszym człowiekiem.
>>> Podstawy biblijne

4. Wierzymy, że pierwszym człowiekiem był Adam, którego Bóg stworzył z prochu ziemi jako duszę żyjącą, czyli naturalne ciało życia, „bardzo dobre” pod względem rodzaju i stanu, i umieścił go pod prawem, przez co trwanie życia zostało uzależnione od posłuszeństwa.
>>> Podstawy biblijne

5. Wierzymy, że Adam złamał to prawo i został uznany za niegodnego nieśmiertelności, i skazany na powrót do ziemi, skąd został wcześniej wzięty, a wyrok ten skalał jego osobę i stał się jej prawem fizycznym, a także został przeniesiony na całą jego potomność.
>>> Podstawy biblijne

6. Wierzymy, że Bóg, w Swojej dobroci, powziął plan restytucji, który, bez uszczerbku dla Jego sprawiedliwego i koniecznego prawa grzechu i śmierci, ma ostatecznie uratować rasę ludzką od zagłady i zaludnić ziemię istotami bezgrzesznymi i nieśmiertelnymi.
>>> Podstawy biblijne

7. Wierzymy, że Bóg zapoczątkował ten plan, składając obietnice Adamowi, Abrahamowi i Dawidowi, a później objawił go bardziej szczegółowo przez proroków.
>>> Podstawy biblijne

8. Wierzymy, że obietnice te odnosiły się do Jezusa Chrystusa, który miał zostać wzbudzony w potępionej linii Abrahama i Dawida, i który pomimo posiadania ich potępionej natury miał otrzymać tytuł do zmartwychwstania przez doskonałe posłuszeństwo, a przez śmierć uchylić prawo potępienia dla siebie i dla wszystkich, którzy w niego uwierzą i będą mu posłuszni.
>>> Podstawy biblijne

9. Wierzymy, że to właśnie ta misja spowodowała konieczność cudownego narodzenia Chrystusa z ludzkiej matki, co umożliwiło mu wzięcie na siebie naszego potępienia i równocześnie dźwiganie go bez grzechu, dzięki czemu mógł powstać po wycierpieniu śmierci wedle wymagań sprawiedliwości Bożej.
>>> Podstawy biblijne

10. Wierzymy, że będąc zrodzonym z Boga oraz zamieszkałym i używanym przez Boga poprzez zamieszkiwanie w nim Ducha Świętego, Jezus był Emmanuelem, Bogiem z nami, Bogiem objawionym w ciele – a jednak w czasie swojego naturalnego życia dzielił tę samą naturę z grzesznym człowiekiem, będąc urodzonym z niewiasty z domu i linii Dawida, i dlatego w dniach swojej cielesności cierpiał z powodu wszystkich skutków wynikających z przestępstwa Adama, łącznie ze śmiercią, która przeszła na wszystkich ludzi i której doświadczył, uczestnicząc w ich fizycznej naturze.
>>> Podstawy biblijne

11. Wierzymy, że przesłanie, które przekazał od Boga swoim pobratymcom, Żydom, było wezwaniem do odwrócenia się od każdego złego czynu, zapewnieniem o jego boskim synostwie i królewskim panowaniu nad Żydami, a także proklamacją dobrej nowiny, że Bóg przez niego przywróci ich królestwo i dokona wszelkich rzeczy, które zapisane są w księgach proroków.
>>> Podstawy biblijne

12. Wierzymy, że za przekazanie tego przesłania został zgładzony przez Żydów i Rzymian, którzy byli jednakże zaledwie narzędziami w rękach Boga dla wykonania tego, co On wcześniej wyznaczył – mianowicie potępienia grzechu w ciele, przez ofiarowanie ciała Jezus jeden raz na wszystkie wieki, jako przejednania dla ogłoszenia sprawiedliwości Bożej jako podstawy dla odpuszczenia grzechów. Wszyscy, którzy przystępują do Boga za pośrednictwem tego ukrzyżowanego, lecz wskrzeszonego przedstawiciela nieposłusznej rasy adamowej, uzyskują przebaczenie. Dlatego, w sensie przenośnym jego krew oczyszcza z grzechu.
>>> Podstawy biblijne

13. Wierzymy, że trzeciego dnia Bóg wzbudził go z martwych i wyniósł do nieba jako kapłańskiego pośrednika między Bogiem a ludźmi w procesie gromadzenia spośród nich ludu, który zostanie zbawiony przez wiarę i posłuszeństwo Prawdzie.
>>> Podstawy biblijne

14. Wierzymy, że jest kapłanem wyłącznie nad własnym domem i nie wstawia się za światem ani za wyznawcami, którzy zatracają się w nieposłuszeństwie. Wierzymy, że wstawia się za swoimi błądzącymi braćmi, jeżeli oni wyznają i porzucają swoje grzechy.
>>> Podstawy biblijne

15. Wierzymy, że posłał on apostołów, by ogłaszali zbawienie przez niego jako jedyne Imię dane pod niebem, przez które ludzie mogą dostąpić zbawienia.
>>> Podstawy biblijne

16. Wierzymy, że drogą do otrzymania tego zbawienia jest uwierzenie w Ewangelię, którą głosili oraz przyjęcie Imienia i posługi Chrystus, poprzez zanurzenie w związku z tym w wodzie i cierpliwe trwanie w przestrzeganiu wszystkiego, co on nakazał, albowiem nikt nie zostanie uznany za jego przyjaciela z wyjątkiem tych, którzy będą postępować zgodnie z jego przykazaniami.
>>> Podstawy biblijne

17. Wierzymy, że Ewangelia to dobra nowina, „o Królestwie Bożym oraz imieniu Jezusa Chrystusa”.
>>> Podstawy biblijne

18. Wierzymy, że „dobra nowina o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa” to fakty dotyczące Królestwa Bożego poświadczone w pismach proroków i apostołów, i możliwe do zdefiniowania jak w następnych 12 artykułach.

19. Wierzymy, że Bóg ustanowi na ziemi Królestwo, które obali wszystkie inne: „Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego” (Biblia Gdańska).
>>> Podstawy biblijne

20. Wierzymy, że dla tego celu Bóg pośle osobiście Jezusa Chrystusa na ziemię u schyłku czasów pogan.
>>> Podstawy biblijne

21. Wierzymy, że Królestwo, które on założy, będzie odnowionym Królestwem Izraela, na zajmowanym przez nie wcześniej terytorium, mianowicie na ziemi oddanej na wieczne posiadanie Abrahamowi i jego Nasieniu (Chrystusowi) na mocy przymierza.
>>> Podstawy biblijne

22. Wierzymy, że to przywrócenie królestwa do Izraela będzie obejmować zgromadzenie wybranego przez Boga, lecz rozproszonego narodu, czyli Żydów; ponowne ustanowienie ich w ziemi ich ojców, po tym, gdy zostanie ona odnowiona po „spustoszeniu wielu pokoleń”; odbudowanie Jerozolimy, która stanie się „tronem Pana” i metropolią całej ziemi.
>>> Podstawy biblijne

23. Wierzymy, że ciałem rządzącym tak ustanowionym Królestwem będą bracia Chrystusa ze wszystkich pokoleń, dojrzali przez wskrzeszenie i przemianę, i stanowiący, wraz z Chrystusem jako głową, kolektywne „Nasienie Abrahama”, w którym błogosławione będą wszystkie narody, a ciało to obejmować będzie Abrahama, Izaaka, Jakuba, i wszystkich proroków, a także wszystkich im współczesnych o podobnej wierności.
>>> Podstawy biblijne

24. Wierzymy, że z chwilą pojawienia się Chrystusa, przed ustanowieniem Królestwa, ludzie ponoszący odpowiedzialność (mianowicie ci, którzy poznali objawioną wolę Bożą i zostali wezwani do poddania się jej), umarli i żyjący – posłuszni i nieposłuszni – zostaną wezwani przed jego trybunał i osądzeni „według ich czynów”, „aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre”.
>>> Podstawy biblijne

Uwaga: Artykuł 24 został poprawiony w styczniu 1898 roku w celu odrzucenia nauczania, że można uniknąć wskrzeszenia na sąd poprzez odmowę przyjęcia chrztu. Wraz z tą zmianą niniejszy dokument zaczął być określany jako Birminghamskie Poprawione Wyznanie Wiary (Birmingham Amended Statement of Faith, BASF). Podczas gdy niemal wszystkie eklezje chrystadelfiańskie na całym świecie przyjęły to poprawione wyznanie wiary, kilka eklezji w Ameryce Północnej nadal posługuje się pierwotnym Birminghamskim Wyznaniem Wiary (Birmingham Statement of Faith, BSF), które bywa również określane jako „Niezmienione” („Unamended”), czyli BUSF. Artykuł ten w pierwotnym dokumencie brzmi: „…ponoszący odpowiedzialność zostaną wezwani przed jego trybunał…”

25. Wierzymy, że niewierni zostaną skazani na hańbę i „drugą śmierć”, wierni zaś obdarzeni nieśmiertelnością i wywyższeni, aby panować z Jezusem jako współdziedzice Królestwa, współposiadacze ziemi, wspólnie sprawujący pośród ludzi i we wszystkim pochodzącą od Boga władzę.
>>> Podstawy biblijne

26. Wierzymy, że tak ustanowione Królestwo Boże będzie trwało przez tysiąc lat, podczas których grzech i śmierć nadal będą istniały pośród poddanych zamieszkujących ziemię, jednak w dużo łagodniejszym stopniu niż obecnie.
>>> Podstawy biblijne

27. Wierzymy, że ustanowione zostanie prawo, które wyjdzie do wszystkich narodów dla „kształcenia ich w sprawiedliwości”, skutkiem czego będzie zniesienie wojny aż po krańce ziemi oraz „poznanie chwały Jahwe, które zapełni ziemię, jak woda pokrywa głębinę morza”.
>>> Podstawy biblijne

28. Wierzymy, że misją Królestwa będzie ujarzmienie wszystkich wrogów, a ostatecznie samej śmierci, przez otwarcie narodom drogi życia, na którą wkroczą przez wiarę podczas okresu tysiąca lat, a (w rzeczywistości) przy jego końcu.
>>> Podstawy biblijne

29. Wierzymy, że przy końcu tysiąca lat nastąpi powszechne zmartwychwstanie i sąd, skutkujące ostatecznym wyginięciem niegodziwych i uczynieniem nieśmiertelnymi tych, którzy podczas tysiąca lat osiągną tytuł (z łaski Boga) do życia wiecznego.
>>> Podstawy biblijne

30. Wierzymy, że rządy zostaną wówczas przekazane przez Jezusa Ojcu, który objawi się jako będący „wszystkim we wszystkim”; grzech i śmierć zostaną uprzednio usunięte z drogi, a rasa ludzka całkowicie przywrócona do przyjaźni z Bogiem.
>>> Podstawy biblijne

Do góry
© 2015 Społeczność Chrystadelfian w Polsce   ◊   o serwisie